Stanowisko Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej RKSR przy OT18 PZK
Stanowisko Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej RKSR przy OT18 PZK

Stanowisko Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej RKSR przy OT18 PZK

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy,w związku z podpisaniem porozumienia z Brygadą WOT przez „Koordynatora SPEC SP7(XX)E” podjąłem decyzję o zawieszeniu współpracy z SP EmCom Klubem PZK.Uzasadnienie:Prezes PZK w swoim oświadczeniu napisał, iż SP7(XX)E ma podpisane pełnomocnictwo do zawierania umów z zewnątrz via SP EmCom (jak możemy przeczytać na umowie). P.O. Prezesa Klubu Leszek SP9MLI potwierdził, iż nikomu nie udzielał pełnomocnictw ani też nie występował do PZK o takowe dla SP7(XX)E.W związku z powyższym, rozumiem takie działanie, jako niejasne i niekorzystne dla członków Rzeszowskiej Krótkofalarskiej Sieci Ratunkowej RKSR przy OT18 PZK, gdyż samowolne ingerowanie organów PZK w bezpośrednie działania statutowe SPEC w ramach umowy z WOT i nakładania obowiązków na jej członków, stoi w sprzeczności z pierwotnym statutem SPEC i działa na niekorzyść zrzeszonych sieci.Do momentu uzyskania pełnego oświadczenie oficjalnego przedstawiciela SPEC Klub PZK, działalność w ramach współpracy z ww. Klubem zostaje zawieszona.Pozdrawiam,Przemek Bratkowski

2 Comments

 1. Jan

  Uzasadnienie jest jedynie małą częścią faktów i pomija wiele innych bardzo ważnych, które nastąpiły po ww. wydarzeniu.
  Odbyło się posiedzenie Prezydium ZG PZK i opublikowano oficjalnie na portalu PZK komunikat:
  Prezydium zajęło się kwestią ostatnio podpisanego „porozumienia” pomiędzy PZK, a 13 Śląską Brygadą WOT. Po przedstawieniu przez prezesa PZK Tadeusza Pamiętę SP9HQJ relacji z rozmów oraz podpisanego dokumentu, prezydium jednoznacznie stwierdziło, że całe zamieszanie wokół dokumentu, budzące wiele emocji w ostatnim tygodniu, szczególnie
  w środowisku SP EmCom, zostało spowodowane przekazaniem przez prezesa PZK nieprecyzyjnej informacji w tej sprawie. De facto sporządzono rNotatkę o współpracyr1;. Prezydium uznało, że stanowi ona dopiero podstawę do wypracowania porozumienia. Upoważnionym do prowadzenia rozmów w tej sprawie jest Krzysztof Gaudnik SP7WME. Dopiero po wypracowaniu tekstu porozumienia o współpracy z 13 Śląską Brygadą WOT zostanie ono podpisane ze strony Związku przez prezesa PZK, a członkowie PZK zapoznani z jego treścią.

  Jednocześnie zamieszanie spowodowane nieprecyzyjnie przekazaną informacją, w tym przypisanie Krzysztofowi SP7WME w całej sprawie funkcji, której nie pełni, doprowadziło do zaognienia sytuacji na linii Ogólnopolski Klub SP EmCom PZK; Prezydium ZG PZK. Wskazało ono ewidentnie, że zasady funkcjonowania klubu w kontekście zapisów Statutu PZK wymagają pilnego przedyskutowania. Jednak sprawą najpilniejszą jest przeprowadzenie wyborów zarządu Ogólnopolskiego Klubu SP EmCom PZK, który obecnie funkcjonuje w niepełnym składzie.

  Prezydium ZG PZK przeprasza wszystkich, którzy poczuli się urażeni opublikowaniem notatki, która nie może być obowiązującą z powodu wad prawnych. https://pzk.org.pl/news.php?readmore=4782

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *